ศพด.บ้านผาหมี ต.เวียงพางคำ อ.แม่สาย จ.เชียงราย
 
 
 
 
 
 
 
 
ตราสัญลักษณ์สถานศึกษา พร้อมความหมาย
ภาพเด็กอาข่า  หมายถึง  สัญลักษณ์ของความน่ารัก น่าเอ็นดู บริสุทธิ์ ไร้เดียงสา  สื่อความหมายถึงวัฒนธรรมท้องถิ่น

ภาพหมี  หมายถึง  สัญลักษณ์ประจำหมู่บ้าน  แสดงถึงศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านผาหมีเป็นของชุมชน

ภาพภูเขา  หมายถึง   สภาพแวดล้อมโดยรอบของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กที่โอบล้อมไปด้วยภูเขา มีพื้นที่สีเขียว สอดคล้องกับเอกลักษณ์ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ที่ว่า “ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กน่าอยู่ บรรยากาศดี”

ภาพธงชาติ   หมายถึง  สัญลักษณ์แห่งการเป็นสถานศึกษาสำหรับเด็กปฐมวัย

ภาพวงกลม  หมายถึง ความรัก ความอบอุ่น ที่ได้รับการดูแลเอาใจใส่เทศบาลตำบลเวียงพางคำ

 
วิสัยทัศน์สถานศึกษา

การศึกษาดี  มีมาตรฐาน ประสานการมีส่วนร่วมของชุมชน

 
อัตลักษณ์สถานศึกษา

ร่าเริงสดใส สุขภาพแข็งแรง

 
เอกลักษณ์สถานศึกษา

ศูนย์เด็กเล็กน่าอยู่  บรรยากาศดี