ศพด.บ้านผาหมี ต.เวียงพางคำ อ.แม่สาย จ.เชียงราย
ตราสัญลักษณ์สถานศึกษา
ความหมาย
ภาพเด็กอาข่า  หมายถึง  สัญลักษณ์ของความน่ารัก น่าเอ็นดู บริสุทธิ์ ไร้เดียงสา  สื่อความหมายถึงวัฒนธรรมท้องถิ่น
ภาพหมี  หมายถึง  สัญลักษณ์ประจำหมู่บ้าน  แสดงถึงศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านผาหมีเป็นของชุมชน
ภาพภูเขา  หมายถึง   สภาพแวดล้อมโดยรอบของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กที่โอบล้อมไปด้วยภูเขา มีพื้นที่สีเขียว สอดคล้องกับเอกลักษณ์ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ที่ว่า “ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กน่าอยู่ บรรยากาศดี”
ภาพธงชาติ   หมายถึง  สัญลักษณ์แห่งการเป็นสถานศึกษาสำหรับเด็กปฐมวัย
ภาพวงกลม  หมายถึง ความรัก ความอบอุ่น ที่ได้รับการดูแลเอาใจใส่เทศบาลตำบลเวียงพางคำ
 
วิสัยทัศน์สถานศึกษา
การศึกษาดี  มีมาตรฐาน ประสานการมีส่วนร่วมของชุมชน
 
อัตลักษณ์สถานศึกษา
ร่าเริงสดใส สุขภาพแข็งแรง
 
เอกลักษณ์สถานศึกษา
ศูนย์เด็กเล็กน่าอยู่  บรรยากาศดี
 
 
 
 
 
 
 
Untitled Document
 
 
 
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านผาหมี 152 หมู่ 6 ต.เวียงพางคำ อ.แม่สาย จ.เชียงราย 57130
copy right :nutda jabjainai Modify : 10/08/2020