ศพด.บ้านผาหมี ต.เวียงพางคำ อ.แม่สาย จ.เชียงราย
ข้อมูลศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านผาหมี
ข้อมูลพื้นฐานสถานศึกษา
ชื่อสถานศึกษา ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านผาหมี ตั้งอยู่เลขที่ ๑๕๒ หมู่ ๖ ตำบลเวียงพางคำ อำเภอแม่สาย  จังหวัดเชียงราย  รหัสไปรษณีย์  ๕๗๑๓๐
เปิดสอนระดับชั้น  เด็กเล็ก  ๑  มีเด็กอายุตั้งแต่  ๒ – ๔  มีครูผู้สอนจำนวน  ๑  คน
หน่วยงานที่รับผิดชอบ  กองการศึกษา เทศบาลตำบลเวียงพางคำ อำเภอแม่สาย  จังหวัดเชียงราย
ประวัติการก่อตั้ง
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านผาหมี  หมู่ที่  ๖  สร้างขึ้นเมื่อวันที่  ๑  ตุลาคม  ๒๕๓๒ โดยกรมการพัฒนาชุมชน  กระทรวงมหาดไทย  ใช้งบประมาณในการก่อสร้างอาคาร  ๒๕๐,๐๐๐  บาท (สองแสนห้าหมื่นบาทถ้วน)  เริ่มแรกมีเด็กจำนวน  ๒๐  คน และได้จ้างผู้ดูแลเด็กจำนวน ๑  คน โดยดำเนินการควบคุมดูแลมาตลอด
จนกระทั่งปี พ.ศ. ๒๕๓๗  ทางสำนักงานประสานงาน โครงการพัฒนาดอยตุง (พื้นที่ทรงงาน) อันเนื่องมา จากพระราชดำริ  ได้สนับสนุนอาหารกลางวันให้กับเด็ก  และในปี  พ.ศ.  ๒๕๓๘  ได้จัดผู้ดูแลเด็กมาคอยดูแล  พร้อมทั้งได้เข้ามาควบคุมดูแลให้ความช่วยเหลือในทุกๆด้าน
ต่อมาในปี  พ.ศ.๒๕๔๕  กรมการพัฒนาชุมชน  กระทรวงมหาดไทย  ได้ถ่ายโอนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กให้กับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านผาหมีจึงอยู่ภายใต้การควบคุมดูแลขององค์การบริหารส่วนตำบลเวียงพางคำ  จนกระทั่งยกฐานะเป็นเทศบาลตำบลเวียงพางคำเมื่อปี พ.ศ. ๒๕๕๐ จนถึงปัจจุบัน
สภาพศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านผาหมี ตั้งอยู่ที่หมู่บ้านผาหมี หมู่ ๖ ต.เวียงพางคำ  อ.แม่สาย  จ.เชียงราย   ประชากรทั้งหมดเป็นชาวเขาเผ่าอาข่า  อยู่ในความควบคุมดูแลของ นายชาญยุทธ  รุ่งทวีพิทยากุล  ตำแหน่ง ผู้ใหญ่บ้านผาหมี  หมู่  ๖  ปัจจุบันมีเด็กปฐมวัยที่เข้ารับการเลี้ยงดูในศูนย์ทั้งหมด  ๑๖ คน แบ่งเป็นชาย ๗ คน  หญิง  ๙  คน   มีครูผู้ดูแลเด็ก  ๑  คน  และมีแม่บ้านช่วยทำความสะอาด  ๑  คน
สภาพภายในอาคารแบ่งเป็น ๒ อาคาร  คือ อาคารเรียน ซึ่งแบ่งออกเป็นห้องต่างๆ  ดังนี้  ห้องเรียน ๑ ห้อง  ห้องพยาบาล ๑ ห้อง ห้องน้ำ ๒ ห้อง  ห้องเก็บของ ๑ ห้อง  และอาคารเอนกประสงค์ แบ่งออกเป็น ๒ ห้อง  คือ ห้องรับประทานอาหารและห้องครัว 
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านผาหมีหมู่ที่ ๖  มีรั้วรอบขอบชิด บริเวณโดยรอบโอบล้อมไปด้วยธรรมชาติ มีภูเขา  มีสนามเด็กเล่นที่มีเครื่องเล่นสนามสำหรับเด็กที่เพียงพอ 
 
 
 
 
 
 
Untitled Document
 
 
 
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านผาหมี 152 หมู่ 6 ต.เวียงพางคำ อ.แม่สาย จ.เชียงราย 57130
copy right :nutda jabjainai Modify : 10/08/2020