ศพด.บ้านผาหมี ต.เวียงพางคำ อ.แม่สาย จ.เชียงราย
คณะกรรมการศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านผาหมี
นายชาญยุทธ    รุ่งทวีพิทยากุล         ประธาน
นายนิวัฒน์      ธำรงทัศนีย์               รองประธาน
นายเชรษฐา    ภัทรนันทกุล          กรรมการผู้แทนจากสมาชิกสภา
นางสาวเนาวรัตน์    วานิชกร      กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิด้านการศึกษา
นายชวลิต     เฟื่องกิจทวีกุล          กรรมการผู้แทนศาสนสถาน
นายนิตติพันธ์   รุ่งสิริพิพัฒน์         กรรมการผู้แทนด้านสาธารณสุข
นายจิรพงศ์       รุ่งสิริพิพัฒน์          กรรมการผู้แทนชุมชน
นายสวัสดิ์       มหาปุริมกุล          กรรมการผู้แทนชุมชน
นางสาวอัญชลี       ธำรงทัศนีย์       กรรมการผู้แทนชุมชน
นายตายีละ         หม่อโป๊ะกู่           กรรมการตัวแทนผู้ปกครอง
นายพิสิฐ      บริสุทธิ์จินดา            กรรมการตัวแทนผู้ปกครอง
นางสาวอุไรวรรณ     รุ่งสิริพิพัฒน์       กรรมการ/เลขานุการ
 
Untitled Document
 
 
 
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านผาหมี 152 หมู่ 6 ต.เวียงพางคำ อ.แม่สาย จ.เชียงราย 57130
copy right :nutda jabjainai Modify : 10/08/2020